Tra cứu văn kiện đảng

STTSố/Ký hiệuNgày VBTrích yếu
1 12/NQ/HU 12/04/2019 Nghị quyết xây dựng huyện Đơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh giai đoạn 2019- 2025
2 357/BC/TU 08/04/2019 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019
3 27/CT/TU 04/01/2019 Chỉ thị của BTVTU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự năm 2019
4 10/NQ/HU 03/01/2019 Nghị quyết về phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.
5 11/NQ/HU 03/01/2019 Nghị quyết về phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Đơn Dương giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030.
6 330/BC/TU 07/12/2018 Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 18/8/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2008-2010 và định hướng đến năm 2020
7 15/NQ/TU 07/12/2018 Về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2019
8 8/QC/TU 07/12/2018 Quy chế hoạt động của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2016-2021
9 14/NQ/TU 09/10/2018 Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2018 - 2025, định hướng đến năm 2030
10 7/-NQ/HU 30/12/2016 Nghị quyết phát triển Thương mại - Dịch vụ - Du lịch giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025.
11 5/-NQ/HU 28/12/2016 Nghị quyết phát triển Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 2016-2020 trên địa bàn huyện Đơn Dương.
12 1/-NQ/HU 04/08/2015 Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đơn Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020